<iframe src=""></iframe>
产品中心
盐酸乌拉地尔
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK1890
  • cas:64887-14-5
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-02-24
产品详请
产地 湖北
货号 YK1890
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 UrapidilHydrochloride
CAS编号 64887-14-5
别名 盐酸乌拉地尔
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C20H30ClN5O3
级别 医药级
盐酸乌拉地尔
CAS:64887-14-5
别名:盐酸乌拉地尔
英文名:UrapidilHydrochloride
分子式:C20H30ClN5O3
分子量:423.937
类别:生物及医药化学品>药物杂质>化学药物
物化性质:外观与性状:白色或灰白色结晶粉末
沸点:549oCat760mmHg
熔点:156-158oC
闪点:285.8oC

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
88-27-7 2,6-二叔丁基对(二甲氨甲基)苯酚
116-81-4 溴氨酸
94050-90-5 (R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸
5850-39-5 酸性绿20
8001-78-3 氢化蓖麻油
93-60-7 烟酸甲酯
1200-03-9 4-苯氧基丁基溴
12237-22-8 溶剂黑 27
5255-75-4 2-[(4-硝基苯氧基)甲基]环氧乙烷
121-92-6 间硝基苯甲酸